Afronden boswerkzaamheden Noardeast-Fryslân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte inwoners van Paesens-Moddergat,

Als belanghebbenden in de nabijheid van het dorpsbos, stel ik u graag op de hoogte van de naderende boswerkzaamheden die in het bos zullen plaatsvinden in de periode vanaf 15 juli. Langs wegen en paden en in de bosvakken zijn in het vorige seizoen essen verwijderd die dreigden om te vallen als gevolg van essentaksterfte. De bomen herstelden niet van deze besmettelijke schimmelziekte die ervoor zorgt dat essen snel afsterven. Nu de velling van de zieke essen klaar is, gaan we de werkzaamheden afronden.

Bij de vorige werkzaamheden is op veel plekken top- en takhout achtergebleven. Dit top- en takhout wordt  de komende periode  uitgereden. De nog resterende takkenbulten worden met een machine uit de bospercelen gehaald. Vervolgens worden deze versnipperd en afgevoerd.

Op de planning staan in deze volgorde de volgende locaties; Hantumhuizen, Ternaard, Nes, Wierum, Oosternijkerk, Metslawier, Moddergat en Ezumazijl.

Werkzaamheden

Tijdens de boswerkzaamheden worden de wandel-, fiets- en ruiterpaden zoveel mogelijk ontzien. Het kan voorkomen dat een recreatieroute op enkele plaatsen wordt beschadigd. Daarnaast is het voor de veiligheid van bezoekers van belang om niet te dicht bij de werkzaamheden te komen. Daarom markeren we de plekken waar gewerkt wordt zoveel mogelijk met bordjes en linten. De beschadigde paden worden na de werkzaamheden zo snel mogelijk hersteld. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met het einde van dit jaar.

Voorbereidingen voor herplant

Uiteindelijk streven we ernaar om in de toekomst weer een duurzaam functionerend bos met een hoge biodiversiteit te krijgen.

Als u nog vragen hebt dan kunt u contact opnemen met de heer Gjerryt Hoekstra afdeling Noard-Fryslân. Hij is te bereiken op telefoonnummer 0613517931 of per e-mail via g.hoekstra@staatsbosbeheer.nl. Kijk voor meer informatie op www.staatsbosbeheer.nl/essentaksterfte.

 

Met vriendelijke groet,
Staatsbosbeheer Noard-Fryslân
De Wedze 22
9286 EV Twijzel

 

Aankomende evenementen