Simmer yn Fryslân .. yn Peazens-Moddergat

21 july komt Omrop Fryslân nei ús doarpen.

It soe fansels prachtich wêze as it hiele doarp ôfstimt op Omrop Fryslân om te hearren wat der dy dei allegearre yn jimme doarp bart. Live te hearren fia de radio en jûns te sjen op de telefyzje Diel it berjocht fia facebook en whatsapp sadat eltsenien op de hichte is.  Poster útprinte en ophingje kin fansels ek fia de links hjirûnder. 

Flyer Omrop Fryslân 

Poster Simmer yn Fryslân

Aankomende evenementen