Puzzelrit brommerclub “it âlde barrel”

Vanaf vijf uur is iedereen welkom aan de Meinsmawei , snacks en drankjes  verkrijgbaar. Van harte welkom.

Fanôf fiif oere is eltsenien  fan herte wolkom oan de Meinsmawei foar in drankje, in patatsje mei wat derby is te krijen.  Fan herte wolkom. 

Aankomende evenementen