It Fryske Gea ontvangt € 1,5 miljoen voor projecten Waddenkust

It Fryske Gea heeft uit het Waddenfonds € 1,5 miljoen toegezegd gekregen voor projecten die onderdeel uitmaken van het grotere Waddenkustproject “Wij en Wadvogels”, waar Vogelbescherming de leiding over heeft. Nadat het ministerie van LNV eerder al een kwart van het benodigde bedrag had toegezegd, is met de toezegging van het Waddenfonds de begroting nu rond.

“Wij en Wadvogels” is een uniek project dat wordt ontwikkeld door Vogelbescherming Nederland en diverse andere organisaties waaronder It Fryske Gea met als doel het herstel van vogelpopulaties en de Waddennatuur. Het project ziet niet alleen toe op noodzakelijke kwaliteitsverbetering van het Waddengebied voor broedende, rustende en foeragerende vogels, maar ook op de uitbreiding en verbetering van mogelijkheden voor natuur- en vogelrecreatie. Als integraal onderdeel van dit project vindt wetenschappelijk robuuste en langjarige monitoring plaats. Geleerde lessen kunnen daardoor meteen worden benut voor het bijsturen of verfijnen van de aanpak binnen dit project.

In Fryslân zitten projecten bij Paesens-Moddergat, Ferwert en Blije Bûtendyks en Westhoek in de pijplijn. Met het geld worden onder andere broedplaatsen aangelegd, begrazingsbeheer op kwelders geoptimaliseerd, zonering van rust en beleving rond hoogwatervluchtplaatsen verbeterd, een buitendijkse zomerpolder wordt weer bereikbaar voor de zee zodat die weer kwelder wordt, bij Peasens wordt gemeten of versnelde opslibbing van de kwelder bijdraagt aan het opslaan van CO2, bij de inrichting worden enkele cultuurhistorisch belangrijke zaken opgeknapt zoals historische sluisjes buitendijks en er wordt geïnvesteerd in gastheerschap om bezoekers van de kust de mooie verhalen over wadvogels mee te geven. Voor dit laatste wordt de samenwerking met ondernemers langs de kust gezocht.

It Fryske Gea en Vogelbescherming willen het komende jaar de projecten verder uitwerken in samenwerking met omwonenden en organisaties die hier belang bij hebben. Met de dorpsbelangen wordt daarvoor een geschikt moment gezocht om met de inwoners van Paesens en Moddergat over de plannen te overleggen. De eerste uitvoering wordt in 2020 verwacht.

Aankomende evenementen