Veel draagvlak voor plannen werkgroep de ‘Zwarte Arend’

De recent opgerichte werkgroep ‘Zwarte Arend’ mag terugkijken op een geslaagde eerste openbare bijeenkomst in de Wynroas. De avondsessie, die werd georganiseerd op 8 december jongstleden, had als doel om een toelichting te geven op de werkzaamheden van de werkgroep, maar ook om het draagvlak onder de bewoners van Peazens-Moddergat te onderzoeken. Aan de oproep om mee te denken over de toekomst van de dorpskroeg werd goed gehoor gegeven, want de inwoners van het tweelingdorp kwamen in grote getale opdagen. Daarnaast waren er diverse vertegenwoordigers aanwezig van Doarpswurk, Streekwurk en de gemeente Noardeast-Fryslân, om het één en ander toe te lichten over hun ervaring met dit soort ondernemingen en op welke manier zij de werkgroep kunnen ondersteunen.

De werkgroep opende de bijeenkomst door uit te leggen dat het de mogelijkheden onderzoekt om de Zwarte Arend voor het dorp te behouden. Zoals bekend staat de karakteristieke kroeg uit 1800 al langere tijd te koop en ziet het er in de nabije toekomst niet naar uit dat het als horecapand verkocht gaat worden. Door een stichting te vormen die de kroeg aankoopt, verbouwt en verpacht aan een uitbater met een gedegen plan, kan de Zwarte Arend blijven bestaan en kan worden voorkomen dat het gebouw wordt omgetoverd tot een (recreatie) woning. Het is belangrijk dat de werkgroep zich strijdbaar maakt voor het behoud van de kroeg, omdat een verzoek tot bestemmingswijziging van het pand voor de nabije toekomst in de lijn der verwachtingen ligt. En als een horecabestemming eenmaal verdwijnt is het onwaarschijnlijk dat die ooit weer terugkomt. De gemeente heeft echter herhaaldelijk aangegeven een voorkeur te hebben voor een horecabestemming, omdat ze zich willen inzetten voor de toeristische ontwikkeling van het Waddenkustgebied, maar ook voor het behoud van de voorziening voor het dorp, aangezien dat de leefbaarheid kan waarborgen. De gemeente ondersteunt daarmee de visie van de werkgroep: De kroeg behouden voor en door het dorp, maar waarbij uiteraard ook ingespeeld zal worden op de toeristische populariteit van Peazens-Moddergat.

Op dezelfde avond hebben Titus Sijmonsma van Doarpswurk en Gerwin van Oene van Streekwurk uitgelegd dat zij de werkgroep bij het gehele proces een ondersteunende functie kunnen aanbieden. Zij hebben al eerder ervaring opgedaan met dit soort dorpsinitiatieven. Doarpswurk is daarbij vooral bezig met mensen bij elkaar brengen, de juiste paden te adviseren en beschikbare kennis te delen. Streekwurk houdt zich vooral bezig met het ondersteunen van leefbaarheidsprojecten. Ook weten zij de juiste routes en kennen zij de juiste mensen om subsidies te verkrijgen. Voor Streekwurk is toekomstbestendigheid een belangrijk thema en daarom zal de werkgroep ook duurzame oplossingen moeten toepassen.

Aan het eind van de avond was er ruimte voor discussie en debat tussen de dorpsbewoners en de aanwezige partijen. De ongeveer zestig aanwezige dorpelingen staan achter de plannen van de werkgroep, al roept het nog veel vragen op over de invulling van het project en over de financiering van de aankoop en verbouwing. De werkgroep erkent dat er op dat gebied nog weinig duidelijkheid te geven is en dat er in de nabije toekomst onderzocht gaat worden of het plan überhaupt financieel haalbaar is en via welke wegen en in welke vorm dat dan gerealiseerd kan worden. De aanwezigen komen met ideeën voor medefinanciering door het dorp en voorgesteld wordt om de verbouwing en inrichting van het café zoveel mogelijk zelf uit te voeren. Daarmee wordt het project haalbaarder en ook meer voor en door het dorp beleeft. De werkgroep bevindt zich op dit moment nog vooral in de oriënterende fase en zal zich de komende tijd bezighouden met verder onderzoek. Duidelijk mag zijn dat de werkgroep geen onverantwoordelijke keuzes wil maken en dat op dit moment haalbaarheid en levensvatbaarheid van het project de meest belangrijke items zijn. Wel kan de werkgroep terugkijken op een geslaagde eerste openbare bijeenkomst en er kan vastgesteld worden dat het plan veel draagvlak heeft onder de bewoners van Peazens-Moddergat.

De werkgroep bestaat uit de volgende personen: Albert Formsma (adviseur), Bert Overzet, Durk Slager, Sietse Pieter Visser (penningmeester), Taeke Visser (namens Dorpsbelang) en Gerda Vanger.

Aankomende evenementen