Stim fan Fryslân

Bêste minsken,

It kin noch trije dagen! Wolle jo mei jo stim noch mei bepale hokker ideeën foar de takomst fan it Frysk útfierd wurde? Oant en mei 7 maaie kinne jo in stim útbringe foar de takomst fan de Fryske taal. Hawwe jo al stimd? Diel it ek mei jo buorlju, de grienteboer, kollega’s, freonen en kunde! Op sosjale media kinne jo op it platfoarm de ideeën ek ienfâldich diele. Fragen? Mail stimfan@fryslan.frl

Mei-inoar meitsje wy Fryslân moaier!

Sjoch op: Ideeën (stimfanfryslan.frl)

Stim fan Fryslân is it plak dêr’t jo meidogge, yn petear geane en ideeën diele oer it noch moaier meitsjen fan ús provinsje. Stim fan Fryslân wol jo as ynwenner aktyf behelje by plannen en belied fan provinsje Fryslân en oare Fryske oerheden. Sjoch https://stimfanfryslan.frl.

 

Het kan nog drie dagen! Wilt u met uw stem mee bepalen welke ideeën voor de toekomst van het Fries uitgevoerd worden? Tot en met 7 mei kunt u een stem uitbrengen voor de toekomst van de Friese taal. Heeft u al gestemd? Deel het ook met u buren, de groenteboer, collega’s, vrienden of kennissen! Op sociale media kunt u op het platform de ideeën ook eenvoudig delen. Vragen? Mail stimfan@fryslan.frl

Met elkaar maken wij Fryslân mooier!

Kijk op: Ideeën (stimfanfryslan.frl)

 

Stim fan Fryslân is dé plek waar u meedoet, in gesprek gaat en ideeën deelt over het nog mooier maken van onze provincie. Stim fan Fryslân wil u als inwoner actief betrekken bij plannen en beleid van provincie Fryslân en andere Friese overheden. Kijk op: https://stimfanfryslan.frl

Aankomende evenementen