Nij bestjoer doarpsbelang- nieuw bestuur dorpsbelang

Justerjûn 17 april 2024 koene wy 3 nije bestjoersleden ferwolkomje op de bestjoersgearkomste fan Doarpsbelang. Wy wiene dêr hiel bliid mei, want sjoen Taeke Visser besletten hie om te stopjen fanwege tiidsgebrek, hie oars Doarpsbelang opholden te bestean sjoen it ûnmooglik is om dat mei 2 minsken te draaien. Fansels hawwe wy Taeke hertlik betanke en wy hoopje op in moaie bestjoerstiid mei-inoar. @Aaltsje Dijkstra, Klaas Buurmans en Oane Meinema .

Aankomende evenementen